Δήλωση Πολιτικής Ποιότητας

"Σκοπός μας είναι να παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες που να ικανοποιούν τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών μας για διασφαλισμένη και σταθερή ποιότητα."

Διαβεβαιώνουμε ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας όχι μόνο ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών μας, αλλά και τις καθορισμένες από την εταιρεία απαιτήσεις και εκείνες από τη συναφή Νομοθεσία. Όσον αφορά στην επιθεώρηση ναυτικών εφαρμογών, εφαρμόζονται οι απαιτήσεις των κανονισμών του ΙΜΟ και της Ε.Ε.Π./ΥΕΝ και λοιπών κυβερνητικών και των σημαιών των πλοίων κανονισμών και των διεθνών συμβάσεων με πλήρη επαγγελματισμό και πλήρη διαχωρισμό από τυχόν εμπορικούς σκοπούς.

Αυτό το επιτυγχάνουμε μέσα από την οργάνωση και την λειτουργία της εταιρείας μας σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015.

Με την οριοθέτηση συγκεκριμένων και μετρήσιμων επιχειρηματικών στόχων και στόχων ποιότητας, επιδιώκουμε τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας και μέσω αυτού τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών προς τους πελάτες μας. Διαρκείς στόχοι για μας αποτελούν:

 • η διεύρυνση του πελατολογίου μας και του εύρους των προϊόντων μας
 • η γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών
 • η παράδοση των πυροσβεστήρων και των σωσίβιων λέμβων έγκαιρα και σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών
 • η ασφαλής λειτουργία των μηχανημάτων κατά τη διάρκεια των εργασιών
 • η ενδυνάμωση της θέσης μας στην αγορά του κλάδου
 • η αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών μας
 • η μείωση των παραπόνων των πελατών
 • η ελάττωση των μη συμμορφούμενων προϊόντων
 • η βελτίωση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού μας

Οι στόχοι αυτοί προσπαθούμε να ταυτίζονται με τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών μας και για αυτό ανασκοπούνται σε προκαθορισμένα τακτικά διαστήματα από τη Διοίκηση της εταιρείας, όπου εξετάζεται η αποτελεσματικότητα του Συστήματος Ποιότητας.

Προκειμένου να ικανοποιηθούν οι παραπάνω στόχοι η Διοίκηση της εταιρείας μας δεσμεύεται ότι όλα τα τμήματα της ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΔΙΑΚΑΤΟΣ ανταποκρίνονται, αφομοιώνουν και εφαρμόζουν τις διαδικασίες που απαιτεί το Σύστημα Ποιότητας μέσα από τις καθημερινές δραστηριότητες τους. Για το λόγο αυτό παρέχει τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό και μεριμνά για τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού.

Παράλληλα, για να εξασφαλίσουμε την πλήρη εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του, έχουμε εγκαθιδρύσει και εφαρμόζουμε μηχανισμό ελέγχου και βελτίωσης που συνίσταται στην μέτρηση δεικτών απόδοσης των διεργασιών μας, στην καταγραφή και αξιολόγηση των διενεργούμενων ελέγχων, στις εσωτερικές επιθεωρήσεις, στις Διορθωτικές και Προληπτικές ενέργειες. Τα στοιχεία των εσωτερικών ελέγχων συγκεντρώνονται και αξιολογούνται στις Ανασκοπήσεις από τη Διοίκηση.

Η Πολιτική Ποιότητας αποτελεί Δέσμευση της Διοίκησης και ευθύνη όλου του προσωπικού.

Η εφαρμογή της Πολιτικής αυτής και ο συνολικός έλεγχος του Συστήματος Ποιότητας αποτελεί πλήρη αρμοδιότητα του Υπεύθυνου Διαχείρισης Ποιότητας. 

Ενδεικτικό Πελατολόγιο

 • Vernicos Yachts
 • Attica Yachts
 • EKKA Yachts
 • Product Shipping
 • Lomar Shipping
 • Pendulum Shipping
 • Gourdomichalis Shipping
 • Danaos Shipping
 • Global Maritime
 • Minerva Maritime
 • Nireus
 • Πολεμικό Ναυτικό
 • Πολεμική Αεροπορεία
 • EF NAV
 • Endeavor Shipping